Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

της next SALE, s. r. o.
με καταστατική έδρα την ul. Poštovní 244, 739 61 Třinec, αριθμός αναγνώρισης: 01558951 για την πώληση εμπορευμάτων μέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση limoda.gr

1. Βασικές διατάξεις

1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής οι “Όροι και Προϋποθέσεις”) ρυθμίζουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 1751 παράγραφος 1 της Πράξης Νο. 89/2012 Συλλ., του Αστικού Κώδικα (εφεξής “Αστικός Κώδικας”), τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση η οποία συνάπτεται μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή και ρυθμίζουν επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Παρόχου και του Χρήστη σε σχέση με τη χρήση του Λογαριασμού Χρήστη. 


1.2. Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, οι ακόλουθοι βασικοί όροι, με κεφαλαία γράμματα, έχουν τις ακόλουθες έννοιες 

Ο Πωλητής: ο πωλητής σύμφωνα με τις διατάξεις του § 2079 του Αστικού Κώδικα, όπου είναι πάντοτε η next SALE, s.r.o.

Ο Αγοραστής: αγοραστής σύμφωνα με τις διατάξεις του § 2079 του Αστικού Κώδικα

Η Σύμβαση: σύμβαση αγοράς για την παράδοση εμπορευμάτων η οποία συνάπτεται ανάμεσα στον Πωλητή και τον Αγοραστή

Ο Καταναλωτής: οποιοδήποτε άτομο το οποίο, εκτός του πεδίου της επιχειρηματικής του δραστηριότητας ή εκτός του πεδίου της ανεξάρτητης άσκησης του επαγγέλματός του, συνάπτει μια Σύμβαση με τον Πωλητή

Ιστότοπος: Ιστότοπος σημαίνει ένα πρόγραμμα υπολογιστή ή μια Διαδικτυακή εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης limoda.gr,, η κύρια λειτουργικότητα της οποίας είναι η προβολή, επιλογή και παραγγελία εμπορευμάτων από τον Χρήστη.

Καλάθι αγορών: μέρος του Ιστοτόπου που δημιουργείται αυτόματα από την ενεργοποίηση των σχετικών λειτουργιών από τον Αγοραστή στο πλαίσιο των ενεργειών του, ιδίως με την προσθήκη ή αφαίρεση εμπορευμάτων και την αλλαγή της ποσότητας των επιλεγμένων εμπορευμάτων

Ο Πάροχος: άτομο που επιτρέπει τη χρήση του Λογαριασμού χρήστη· next SALE, s. r. o.

Λογαριασμός χρήστη: μέρος του Ιστοτόπου το οποίο διατίθεται μόνο σε έναν Χρήστη και το οποίο έχει δημιουργηθεί με Εγγραφή και διατίθεται μετά την εισαγωγή των Δεδομένων Πρόσβασης.

Χρήστης: ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί τον Λογαριασμό Χρήστη του

2. Λογαριασμός χρήστη

2.1. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να καταχωρήσει έναν Λογαριασμό Χρήστη στην Ιστοσελίδα με σκοπό την απλοποιημένη παραγγελία εμπορευμάτων. 

2.2. Ο Χρήστης καταχωρεί έναν Λογαριασμό Χρήστη συμπληρώνοντας τουλάχιστον τα υποχρεωτικά στοιχεία εγγραφής στην Ιστοσελίδα, ιδίως το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση παράδοσης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα δεδομένα πρόσβασης και στη συνέχεια τα αποθηκεύει. Παράλληλα, ο Χρήστης πρέπει να συμφωνήσει με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 9 (εφεξής “Εγγραφή”).

2.3. Θεωρείται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Χρήστη στον Λογαριασμό Χρήστη είναι αληθείς και σωστές. Η ευθύνη που προκύπτει από εσφαλμένες ή ψευδείς πληροφορίες αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη.

2.4. Η πρόσβαση στον Λογαριασμό Χρήστη διασφαλίζεται με τα δεδομένα πρόσβασης, τα οποία είναι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης (εφεξής “Δεδομένα Πρόσβασης”). Τόσο ο Χρήστης, όσο και ο Πάροχος υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο των Δεδομένων Πρόσβασης. 

2.5. Ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να επιτρέπει σε τρίτους να χρησιμοποιούν τον Λογαριασμό Χρήστη.

2.6. Ο Πάροχος δικαιούται να ακυρώσει τον Λογαριασμό Χρήστη, ειδικά εάν ο Χρήστης δεν χρησιμοποιεί τον Λογαριασμό Χρήστη του για περισσότερο από ένα έτος ή εάν ο Χρήστης ως Αγοραστής παραβιάσει τις υποχρεώσεις του βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

2.7. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι ο Λογαριασμός Χρήστη ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος συνεχώς, ειδικά όσον αφορά την απαραίτητη συντήρηση του εξοπλισμού και λογισμικού του Παρόχου ή την απαραίτητη συντήρηση του εξοπλισμού και λογισμικού τρίτων.

2.8. Τα άρθρα 9.9 και 9.10 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στους Χρήστες.

3. Σύναψη της Σύμβασης

3.1. Όλα τα εμπορεύματα που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο του Πωλητή είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και ο Πωλητής δεν υποχρεούται να συνάψει Σύμβαση όσον αφορά τα εν λόγω εμπορεύματα. Το Άρθρο 1732 παράγραφος 2 του Αστικού Κώδικα δεν ισχύει.

3.2. Για την παραγγελία εμπορευμάτων, ο Αγοραστής υποχρεούται να τοποθετήσει πρώτα τα παραγγελθέντα εμπορεύματα στο Καλάθι Αγορών στην ποσότητα που απαιτείται από αυτόν και στη συνέχεια να συμπληρώσει τη φόρμα παραγγελίας στον Ιστότοπο. Η φόρμα παραγγελίας περιέχει ιδίως:

α) λεπτομέρειες για τον τύπο των παραγγελθέντων εμπορευμάτων και την ποσότητά τους,

β) λεπτομέρειες για την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής για την τιμή αγοράς των εμπορευμάτων,

γ) λεπτομέρειες για την απαιτούμενη μέθοδο παράδοσης των παραγγελθέντων εμπορευμάτων και

δ) πληροφορίες όσον αφορά το κόστος σχετικά με την παράδοση των εμπορευμάτων

επληροφορίες σχετικά με το όνομα και το επώνυμο του Αγοραστή, τη διεύθυνση παράδοσης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου· εάν ο Αγοραστής είναι επίσης Χρήστης, αυτές οι πληροφορίες συμπληρώνονται αυτόματα (εφεξής “Παραγγελία”).

3.3. Πριν από την αποστολή της Παραγγελίας των εμπορευμάτων, ο Αγοραστής επιτρέπεται να ελέγξει και να αλλάξει τα δεδομένα που εισάγει ο Αγοραστής στην Παραγγελία, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας του Αγοραστή να εντοπίζει και να διορθώνει λάθη που προκύπτουν κατά την εισαγωγή δεδομένων στην Παραγγελία.

3.4. Μια παραγγελία η οποία αποστέλλεται κάνοντας κλικ στο κουμπί “Δεσμευτική Παραγγελία” είναι μια προσφορά (εφεξής “Προσφορά”) και είναι δεσμευτική για τον Αγοραστή. 

3.5. Ο Πωλητής θα επιβεβαιώσει αμέσως την παραλαβή της Παραγγελίας στον Αγοραστή με e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αγοραστή που καθορίζεται στο Λογαριασμό Χρήστη ή στην Παραγγελία. Η επιβεβαίωση της Παραγγελίας από τον Πωλητή συνιστά αποδοχή της Συμφωνίας (εφεξής “Αποδοχή”).

3.6. Είναι δυνατή η σύναψη της Σύμβασης στην ελληνική γλώσσα.

3.7. Η σύμβαση αποθηκεύεται ηλεκτρονικά από τον Πωλητή για χρονική περίοδο πέντε ετών και ο Χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτήν στον λογαριασμό Χρήστη.

3.8. Η ιδιοκτησία των εμπορευμάτων θα περάσει στον Αγοραστή βάσει της Σύμβασης κατόπιν πληρωμής του συνολικού ποσού της τιμής αγοράς. 

4. Όροι πληρωμής

4.1. Ο Ιστότοπος περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένων των τιμών αγοράς των επιμέρους εμπορευμάτων (εφεξής “Τιμή”). Οι τιμές των εμπορευμάτων περιλαμβάνουν τον φόρο προστιθέμενης αξίας καθώς και όλες τις σχετικές επιβαρύνσεις. Οι τιμές των Αγαθών παραμένουν σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα εμφανίζονται στον Ιστότοπο του Καταστήματος. Η διάταξη αυτή δεν περιορίζει τη δυνατότητα του Πωλητή να συνάψει τη Σύμβαση με ατομικά συμφωνηθέντες όρους.

4.2. Μαζί με την Τιμή, ο Αγοραστής υποχρεούται επίσης να καταβάλει στον Πωλητή τα έξοδα που σχετίζονται με τη συσκευασία και την παράδοση των εμπορευμάτων στο συμφωνηθέν ποσό. Εκτός εάν ορίζεται ρητά κάτι διαφορετικό, ως Τιμή νοούνται επίσης οι δαπάνες που σχετίζονται με την παράδοση και τη συσκευασία των εμπορευμάτων.

4.3. Το κόστος των απομακρυσμένων μέσων επικοινωνίας δεν διαφέρει από τη βασική τιμή και ο Πωλητής δεν χρεώνει πρόσθετα τέλη εκτός από τη συμβατική αποστολή.

4.4. Ο Πωλητής δικαιούται να απαιτήσει την πληρωμή ολόκληρης της Τιμής ή την πραγματοποίηση κατάθεσης πριν από την αποστολή των εμπορευμάτων στον Αγοραστή. Οι διατάξεις του Άρθρου 2119 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα δεν ισχύουν.

4.5. Ο Αγοραστής μπορεί να πληρώσει τον Πωλητή με τους παρακάτω τρόπους:

α) με μετρητά στο σημείο που καθορίζεται από τον Αγοραστή στην παραγγελία σε περίπτωση αποστολής των εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5.1.c)·

β) χωρίς μετρητά μέσω των συστημάτων πληρωμών Adyen·

γ) πληρωμή χωρίς μετρητά με πιστωτική κάρτα μέσω μιας διαδικτυακής πύλης πληρωμών·

δ) χωρίς μετρητά μέσω των Apple Pay και Google Pay.

4.6. Ο Αγοραστής πρέπει να προσδιορίσει την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής στην Παραγγελία.

4.7. Ο Αγοραστής δύναται να τροποποιήσει την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής μόνο με τη συγκατάθεση του Πωλητή. Ο Αγοραστής θα υποβάλλει μια πρόταση για αλλαγή της μεθόδου πληρωμής γραπτώς στη διεύθυνση του Πωλητή ή στη διεύθυνση e-mail του Πωλητή.

4.8. Ο Πωλητής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην επιτρέψει στον Αγοραστή να επιλέξει οποιαδήποτε μέθοδο πληρωμής της Τιμής που ορίζονται στο Άρθρο 4.5.

4.9. Σε περίπτωση πληρωμής με μετρητά ή πληρωμής χωρίς μετρητά με πιστωτική κάρτα κατά την προσωπική παραλαβή, η Τιμή καταβάλλεται κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων. Σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, η Τιμή καταβάλλεται εντός 7 ημερών από τη σύναψη της Σύμβασης. Εάν η Τιμή δεν καταβληθεί από τον Αγοραστή εντός της προθεσμίας, ο Αγοραστής θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί από τη Σύμβαση.

4.10. Σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά μέσω μεταφοράς στον Λογαριασμό Πωλητή, παρέχεται από τον Πωλητή στον Αγοραστή ένα μεταβλητό σύμβολο το αργότερο κατά την Αποδοχή της Παραγγελίας και ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την Τιμή μαζί με το μεταβλητό σύμβολο της πληρωμής.

4.11.  Σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, η υποχρέωση του Αγοραστή να πληρώσει την Τιμή εκπληρώνεται όταν το αντίστοιχο ποσό πιστωθεί στον λογαριασμό του Πωλητή.

4.12. Οποιεσδήποτε εκπτώσεις στην Τιμή των εμπορευμάτων που παρέχονται από τον Πωλητή στον Αγοραστή δεν μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους.

4.13. Εάν είναι σύνηθες στις εμπορικές σχέσεις ή εάν προβλέπεται από γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς, ο Πωλητής εκδίδει φορολογικό έγγραφο - τιμολόγιο προς τον Αγοραστή για πληρωμές οι οποίες πραγματοποιούνται βάσει της Σύμβασης. 

5. Όροι παράδοσης

5.1. Ο Πωλητής επιτρέπει τις παρακάτω μεθόδους παράδοσης:

ααυτοπρόσωπη παραλαβή στο σημείο παραλαβής που αναγράφεται στον Ιστότοπο του Πωλητή (εφεξής “Σημείο Παραλαβής”)·

β) αποστολή στο σημείο που καθορίζεται από τον Αγοραστή στην Παραγγελία από τον μεταφορέα.

5.2. Εάν η μέθοδος μεταφοράς συμφωνηθεί βάσει ειδικού αιτήματος του Αγοραστή, ο Αγοραστής φέρει τον κίνδυνο και τυχόν πρόσθετα έξοδα που σχετίζονται με αυτή τη μέθοδο  μεταφοράς.

5.3. Εάν ο Πωλητής υποχρεούται βάσει της Σύμβασης να παραδώσει τα εμπορεύματα στο σημείο που καθορίζεται από τον Αγοραστή στην Παραγγελία, ο Αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα εμπορεύματα κατά την παράδοση. Σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παραλαβής, ο Αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα εμπορεύματα εντός 10 εργάσιμων ημερών.

5.4.  Εάν συμφωνηθεί η μέθοδος παράδοσης με αποστολή, ο Πωλητής θα εκπληρώσει την υποχρέωσή του να παραδώσει τα αγαθά στον Αγοραστή παραδίδοντας τα στον πρώτο μεταφορέα. Ωστόσο, εάν ο Αγοραστής είναι ο Καταναλωτής, ο Πωλητής θα εκπληρώσει την υποχρέωσή του να παραδώσει τα εμπορεύματα στον Αγοραστή τη στιγμή που ο Καταναλωτής θα αποκτήσει τη φυσική κατοχή των προϊοντων· αυτό δεν ισχύει εάν ο Καταναλωτής έχει αναθέσει τη μεταφορά σε έναν μεταφορέα που δεν προσφέρεται από τον Πωλητή. 

5.5. Ο Πωλητής ή ο Μεταφορέας δικαιούται να απαιτήσει αποδεικτικό ταυτοποίησης (ταυτότητα ή διαβατήριο) πριν την παράδοση των εμπορευμάτων. Ο Πωλητής ή ο Μεταφορέας μπορεί να αρνηθεί να παραδώσει τα εμπορεύματα χωρίς την προσκόμιση οποιουδήποτε από τα εν λόγω έγγραφα.

5.6. Εάν ο Αγοραστής αποτύχει να πάρει στην κατοχή του τα εμπορεύματα εντός της χρονικής περιόδου σύμφωνα με το άρθρο 5.3 παραβιάζοντας την υποχρέωσή του, θα αναλάβει τα έξοδα αποθήκευσης ή επαναποστολής. Ο Πωλητής θα έχει το δικαίωμα να πουλήσει τα εμπορεύματα με τον κατάλληλο τρόπο αφού ενημερώσει τον Αγοραστή μέσω e-mail και νέου εύλογου χρονικού διαστήματος αποδοχής. Ο Πωλητής δικαιούται να αντισταθμίσει τα έξοδα αποθήκευσης και τα έξοδα ανεπιτυχούς παράδοσης των αγαθών λόγω έλλειψης συνεργασίας εκ μέρους του Αγοραστή στον βαθμό που είναι αναγκαίο έναντι των εσόδων που προέρχονται από την πώληση.

5.7. Ο Πωλητής υποχρεούται να παραδώσει τα εμπορεύματα και να επιτρέψει στον Αγοραστή να τα διαθέσει το αργότερο εντός 15 ημερών από τη σύναψη της Σύμβασης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετική προθεσμία παράδοσης για μεμονωμένα εμπορεύματα.

5.8. Σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά μέσω μεταφοράς στον Λογαριασμό του Πωλητή, μέσω συστήματος πληρωμών ή διαδικτυακής πύλης πληρωμών, ο Πωλητής υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά στον Αγοραστή το αργότερο εντός 15 ημερών από την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Αγοραστή να πληρώσει την Τιμή, εκτός εάν ο Πωλητής καθορίζει διαφορετική προθεσμία παράδοσης για μεμονωμένα εμπορεύματα.

5.9. Εάν ο Πωλητής αποτύχει να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να παραδώσει τα εμπορεύματα εντός της χρονικής περιόδου σύμφωνα με τις παραγράφους 5.7 ή 5.8, ο Αγοραστής θα ζητήσει από τον Πωλητή να πραγματοποιήσει την παράδοση εντός συμπληρωματικής χρονικής περιόδου κατάλληλης για τις περιστάσεις. Εάν ο Πωλητής δεν παραδώσει τα εμπορεύματα εντός αυτής της συμπληρωματικής περιόδου, ο Καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση.

5.10. Ο Πωλητής θα αποστείλει τα έγγραφα για τα εμπορεύματα, ιδίως το φορολογικό έγγραφο, τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά, στον Αγοραστή το συντομότερο δυνατό μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων από τον Αγοραστή, το αργότερο 2 ημέρες μετά την παραλαβή τους.

6. Μεταβίβαση κινδύνου

6.1. Εάν η μέθοδος παράδοσης των εμπορευμάτων είναι η αυτοπρόσωπη παραλαβή στο Σημείο Παραλαβής, ο κίνδυνος ζημίας των εμπορευμάτων θα μετατεθεί στον Αγοραστή κατά τη στιγμή της παράδοσης των εμπορευμάτων ή μόλις πραγματοποιηθεί η παράδοση και ο Αγοραστής αντιληφθεί ότι του επιτρέπεται η διάθεση των εμπορευμάτων στο συγκεκριμένο σημείο.

6.2. Εάν η μέθοδος παράδοσης των εμπορευμάτων καθορίζεται ως αποστολή από τον μεταφορέα, ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στον Αγοραστή όταν τα εμπορεύματα παραδίδονται από τον Πωλητή στον πρώτο μεταφορέα για μεταφορά στον Αγοραστή βάσει της Σύμβασης. Εάν ο Πωλητής υποχρεούται να παραδώσει τα εμπορεύματα στον μεταφορέα σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ο κίνδυνος δεν μεταβιβάζεται στον Αγοραστή μέχρι να παραδοθούν τα εμπορεύματα στον μεταφορέα σε αυτό το σημείο. Το γεγονός ότι ο Πωλητής δικαιούται να διατηρεί τα έγγραφα που του επιτρέπουν τον χειρισμό των εμπορευμάτων δεν επηρεάζει τη μεταβίβαση του κινδύνου. Ωστόσο, εάν ο Αγοραστής είναι ο Καταναλωτής, ο κίνδυνος μεταβιβάζεται σε αυτόν όταν ο Καταναλωτής αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών· αυτό δεν ισχύει εάν ο Καταναλωτής έχει αναθέσει τη μεταφορά σε μεταφορέα που δεν προσφέρεται από τον Πωλητή. 

6.3. Ωστόσο, ο κίνδυνος δεν μεταβιβάζεται στον Αγοραστή μέχρις ότου τα εμπορεύματα επισημαίνονται με σαφήνεια για τον σκοπό της Σύμβασης, με σημάδια πάνω στα εμπορεύματα, έγγραφα αποστολής, μέσω της αποστολής ενός μηνύματος στον Αγοραστή ή με κάποιον άλλο τρόπο.

6.4. Απώλεια ή ζημιά των εμπορευμάτων που λαμβάνει χώρα αφότου ο κίνδυνος πέρασε στον Αγοραστή δεν απαλλάσει τον Αγοραστή από την υποχρέωση να πληρώσει την Τιμή, εκτός εάν η απώλεια ή ζημιά προκλήθηκε από μια ενέργεια ή παράλειψη του Πωλητή.

7. Ελαττωματική απόδοση, νόμιμη εγγύηση, αξιώσεις

7.1 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών όσον αφορά τα δικαιώματα που απορρέουν από ελαττωματική απόδοση διέπονται από τους σχετικούς γενικά δεσμευτικούς κανονισμούς (ιδίως τις διατάξεις των Τμημάτων 1914 έως 1925, 2099 έως 2117 και 2161 έως 2174 της Πράξης Νο. 89/2012 Συλλ., του Αστικού Κώδικα).

7.2 Ο Αγοραστής πραγματοποιεί έλεγχο των εμπορευμάτων το συντομότερο δυνατό μετά την παρέλευση του κινδύνου ζημίας των εμπορευμάτων και εξακριβώνει τα χαρακτηριστικά και την ποσότητά τους, ελέγχει την ακεραιότητα της συσκευασίας των εμπορευμάτων. Εάν διαπιστωθούν τυχόν ελαττώματα, ο Αγοραστής θα ενημερώσει αμέσως τον Πωλητή ή τον μεταφορέα και θα έχει το δικαίωμα να μην αποδεχτεί τα εν λόγω εμπορεύματα. Εάν ο Αγοραστής αποδεχτεί μια τέτοια αποστολή που έχει υποστεί ζημιά από τον Πωλητή ή τον μεταφορέα, είναι απαραίτητο να περιγράψει τη ζημιά στην έκθεση παράδοσης. Η παραβίαση αυτής της υποχρέωσης θα εξαλείψει τα δικαιώματα του Αγοραστή αναφορικά με την ελαττωματική απόδοση.

7.3 Ο Πωλητής ευθύνεται έναντι του Αγοραστή ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα κατά την παραλαβή του. Ειδικότερα, ότι τη στιγμή που ο Αγοραστής πήρε στην κατοχή του το αντικείμενο:

7.3.1 τα εμπορεύματα διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που έχουν συμφωνηθεί από τα μέρη και, ελλείψει συμφωνίας, διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται από τον Πωλητή ή τον κατασκευαστή ή αναμένονται από τον Αγοραστή λόγω της φύσης των εμπορευμάτων και με βάση τη διαφήμιση που πραγματοποιήθηκε από τα ίδια,

7.3.2 τα εμπορεύματα είναι κατάλληλα για τον σκοπό που δηλώνεται από τον Πωλητή για τη χρήση τους ή για τον οποίο χρησιμοποιούνται συνήθως εμπορεύματα αυτού του είδους,

7.3.3 τα εμπορεύματα αντιστοιχούν στην ποιότητα ή την κατασκευή του συμφωνηθέντος δείγματος ή δοκιμίου, εάν η ποιότητα ή η κατασκευή προσδιορίστηκε σύμφωνα με το συμφωνηθέν δείγμα ή δοκίμιο,

7.3.4 τα εμπορεύματα είναι στην κατάλληλη ποσότητα, μέτρηση ή βάρος· και

7.3.5 τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις.

7.4 Εάν το ελάττωμα γίνει εμφανές εντός δώδεκα μηνών από την παραλαβή, τα αγαθά θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παραλαβή.

7.5 Ένα ελάττωμα συνιστά ουσιώδη παραβίαση της Σύμβασης, εάν ο Πωλητής γνώριζε ήδη ή θα έπρεπε να γνωρίζει κατά τη στιγμή σύναψης της Σύμβασης ότι το άλλο μέρος δεν θα είχε συνάψει τη Σύμβαση εάν είχε προβλέψει την παραβίαση. Σε άλλες περιπτώσεις, η παραβίαση θεωρείται ότι δεν είναι ουσιώδης.

7.6 Εάν η ελαττωματική απόδοση αποτελεί ουσιώδη παραβίαση της Σύμβασης, ο Αγοραστής δικαιούται παράδοση νέου αντικειμένου, επισκευή του αντικειμένου, εύλογη έκπτωση από την Τιμή ή υπαναχώρηση από τη Σύμβαση. 

7.7 Εάν η ελαττωματική απόδοση αποτελεί ασήμαντη παραβίαση της Σύμβασης, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει το ελάττωμα ή μια εύλογη έκπτωση από την Τιμή.

7.8 Ο Αγοραστής υποχρεούται να καταγγείλει το ελάττωμα στον Πωλητή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αφού θα μπορούσε να το έχει εντοπίσει με τον έγκαιρο έλεγχο και τη δέουσα προσοχή. Εάν πρόκειται για κρυφό ελάττωμα, ο Αγοραστής υποχρεούται να το καταγγείλει στον Πωλητή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αφού θα μπορούσε να το έχει εντοπίσει με τη δέουσα προσοχή, αλλά το αργότερο εντός δύο ετών μετά την παράδοση του αντικειμένου. Στην καταγγελία ή χωρίς μετέπειτα αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ο Αγοραστής θα ενημερώσει τον Πωλητή ποιο δικαίωμα έχει επιλέξει από την ελαττωματική απόδοση. Εάν αποτύχει να το πράξει εγκαίρως, ακόμη και σε περίπτωση ελαττωματικής απόδοσης που αποτελεί ουσιώδη παραβίαση της Σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του μόνο τα δικαιώματα του άρθρου 7.7.

7.9 Ο Αγοραστής διεκδικεί τα δικαιώματα από την ελαττωματική απόδοση στη διεύθυνση των εγκαταστάσεων του Πωλητή, όπου η αποδοχή της αξίωσης είναι εφικτή όσον αφορά τη γκάμα των εμπορευμάτων που διατίθενται προς πώληση ή στην έδρα ή στον τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εναλλακτικά, ο Αγοραστής πρέπει να ασκήσει τα δικαιώματα από ελαττωματική απόδοση στο πρόσωπο που έχει οριστεί για την επισκευή που καθορίζεται στην επιβεβαίωση του πεδίου εφαρμογής και της διάρκειας των δικαιωμάτων από ελαττωματική απόδοση που εκδίδει ο Πωλητής, εάν αυτό το πρόσωπο βρίσκεται στη θέση του Πωλητή ή σε σημείο πιο κοντά στον Αγοραστή. Η στιγμή της αξίωσης θεωρείται ότι είναι η στιγμή κατά την οποία ο Πωλητής έλαβε τα προαναφερθέντα εμπορεύματα από τον Αγοραστή.

7.10 Με την εφαρμογή του ελαττώματος στον Πωλητή, ο Αγοραστής δεν παραιτείται από την υποχρέωση να πληρώσει την Τιμή. Το τμήμα 2108 του Αστικού Κώδικα δεν ισχύει. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν εάν ο Αγοραστής είναι Καταναλωτής.

7.11 Ο Αγοραστής δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση ή να απαιτήσει την παράδοση ενός νέου αντικειμένου εάν δεν μπορεί να επιστρέψει το αντικείμενο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Αυτό δεν ισχύει:

7.11.1 εάν έχει υπάρξει αλλαγή της κατάστασης ως αποτέλεσμα ελέγχου με σκοπό τον εντοπισμό ελαττώματος,

7.11.2 εάν ο Αγοραστής χρησιμοποίησε το αντικείμενο πριν από τον εντοπισμό του ελαττώματος,

7.11.3 εάν ο Αγοραστής δεν έχει προκαλέσει την αδυναμία επιστροφής του αντικειμένου στην αναλλοίωτη κατάστασή του με μια πράξη ή παράλειψη, ή

7.11.4 εάν ο Αγοραστής πούλησε το αντικείμενο πριν από τον εντοπισμό του ελαττώματος, εάν το κατανάλωσε ή εάν τροποποίησε το αντικείμενο κατά τη συνήθη χρήση· εάν αυτό συνέβη μόνο εν μέρει, ο Αγοραστής θα επιστρέψει στον Πωλητή ό,τι μπορεί ακόμα να επιστρέψει και θα αποζημιώσει τον Πωλητή μέχρι το ποσό στο οποίο επωφελήθηκε από τη χρήση του αντικειμένου. 

Δικαιώματα ελαττωματικής απόδοσης βάσει της νομικής υποχρέωσης ελαττωματικής απόδοσης

7.12 Ο Αγοραστής δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα από ένα ελάττωμα που προκύπτει σε καταναλωτικά αγαθά εντός είκοσι τεσσάρων μηνών από την παραλαβή τους, εκτός εάν τα εν λόγω αγαθά προσφέρονται σε χαμηλότερη τιμή λόγω του ελαττώματος για το οποίο συμφωνήθηκε η χαμηλότερη τιμή, για τη φθορά των αγαθών που προκαλούνται από την κανονική τους χρήση, στην περίπτωση μεταχειρισμένων αγαθών όπου το ελάττωμα αντιστοιχεί στον βαθμό χρήσης ή φθοράς των αγαθών όταν αυτά παραλήφθηκαν από τον Αγοραστή, ή εάν αυτό προκύπτει από τη φύση των αγαθών.

7.13 Εάν το αντικείμενο δεν διαθέτει τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στο Άρθρο 7.3, ο Αγοραστής μπορεί επίσης να απαιτήσει την παράδοση ενός νέου αντικειμένου χωρίς ελαττώματα, εκτός εάν αυτό είναι παράλογο λόγω της φύσης του ελαττώματος, αλλά εάν το ελάττωμα αφορά μόνο ένα τμήμα του αντικειμένου, ο Αγοραστής μπορεί να απαιτήσει μόνο αντικατάσταση του τμήματος· εάν αυτό δεν είναι εφικτό, μπορεί να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση. Ωστόσο, εάν αυτό είναι δυσανάλογο λόγω της φύσης του ελαττώματος, ιδίως εάν το ελάττωμα μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ο Αγοραστής δικαιούται να αφαιρέσει το ελάττωμα δωρεάν. 

7.14 Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα παράδοσης ενός νέου αντικειμένου ή αντικατάστασης ενός τμήματος ακόμη και σε περίπτωση που το ελάττωμα μπορεί να αφαιρεθεί, εάν το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά λόγω επανεμφάνισης του ελαττώματος μετά την επισκευή ή λόγω μεγαλύτερου αριθμού ελαττωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση, ο Αγοραστής έχει επίσης το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση.

7.15 Εάν ο Αγοραστής δεν υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση ή δεν ασκήσει το δικαίωμα παράδοσης ενός νέου αντικειμένου χωρίς ελαττώματα, αντικατάστασης των εξαρτημάτων του ή επισκευής του αντικειμένου, μπορεί να απαιτήσει εύλογη έκπτωση. Ο Αγοραστής δικαιούται επίσης εύλογη έκπτωση εάν ο Πωλητής δεν μπορεί να παραδώσει ένα νέο αντικείμενο χωρίς ελαττώματα, να αντικαταστήσει το τμήμα του ή να επισκευάσει το αντικείμενο, καθώς επίσης εάν ο Πωλητής δεν διορθώσει το ελάττωμα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή εάν αυτό θα προκαλούσε σημαντικές δυσκολίες στον Αγοραστή, ο οποίος είναι Καταναλωτής, να διορθώσει το ελάττωμα.

7.16 Ο Αγοραστής δεν δύναται να επικαλεστεί το δικαίωμα ελαττωματικής απόδοσης εάν γνώριζε πριν την παραλαβή ότι το αντικείμενο έχει ελάττωμα ή εάν ο ίδιος προκάλεσε το ελάττωμα.

7.17 Εάν το παραδοθέν αντικείμενο, η συσκευασία του, οι οδηγίες που επισυνάπτονται με το αντικείμενο ή η διαφήμιση υποδεικνύουν το χρονικό διάστημα για το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι το αντικείμενο θα είναι κατάλληλο προς χρήση για το συνήθη σκοπό του ή ότι θα διατηρήσει τα συνήθη χαρακτηριστικά του για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Εάν οι περίοδοι αυτές ορίζονται διαφορετικά, ισχύει η μεγαλύτερη εξ αυτών. Ωστόσο, θα υπερισχύει η συμβατική συμφωνία των μερών.

7.18 Τα δικαιώματα της ελαττωματικής απόδοσης βάσει της νομικής υποχρέωσης πλημμελούς εκτέλεσης των Άρθρων 7.12 έως 7.17, συμπεριλαμβανομένου του συνακόλουθου δικαιώματος υπαναχώρησης βάσει του Άρθρου 8.4, δεν ισχύουν εάν ο Αγοραστής είναι επιχείρηση και καθίσταται σαφές από τις περιστάσεις κατά τη σύναψη της Σύμβασης ότι η αγορά σχετίζεται με την επιχείρησή του.

8. Υπαναχώρηση από τη Σύμβαση

8.1. Ο Πωλητής θα έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση εάν τα Εμπορεύματα δεν κατασκευάζονται ή παραδίδονται πλέον ή εάν η τιμή των Εμπορευμάτων από τον Προμηθευτή έχει μεταβληθεί σημαντικά. 

8.2. Εάν η υπαναχώρηση από τη σύμβαση συνεπάγεται υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων στον αγοραστή, ο πωλητής θα τα επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο που του παρασχέθηκαν. 

8.3. Εάν παρέχεται ένα δώρο μαζί με τα παραγγελθέντα εμπορεύματα, η σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Αγοραστή και του Πωλητή συνάπτεται με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη Σύμβαση από οποιοδήποτε μέρος, η σύμβαση δωρεάς παύει να ισχύει και ο Αγοραστής υποχρεούται να επιστρέψει το δώρο που του δόθηκε.

8.4. Ο Αγοραστής θα έχει επίσης το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση σε περιπτώσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 7.6 και 7.14.

Υπαναχώρηση από τη Σύμβαση από τον Καταναλωτή

8.5. Ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών. Η περίοδος σύμφωνα με την πρώτη πρόταση αρχίζει να μετράει από την ημερομηνία σύναψης της Σύμβασης και, σε περίπτωση:

8.5.1. σύμβασης αγοράς, από την ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων,

8.5.2. σύμβασης η οποία περιλαμβάνει πολλά εμπορεύματα ή την προμήθεια διαφόρων εξαρτημάτων, από την ημερομηνία αποδοχής της τελευταίας παράδοσης των εμπορευμάτων, ή

8.5.3. σύμβασης, το αντικείμενο της οποίας είναι η τακτική επαναλαμβανόμενη παράδοση εμπορευμάτων, από την ημερομηνία παραλαβής της πρώτης παράδοσης των εμπορευμάτων.

8.6. Ο Καταναλωτής αναγνωρίζει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Τμήματος 1837 του Αστικού Κώδικα, δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση για την προμήθεια εμπορευμάτων που έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του Καταναλωτή, τα οποία είναι αναλώσιμα ή έχουν αφαιρεθεί από τη συσκευασία τους και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής, για την παράδοση ηχητικής ή οπτικής εγγραφής ή ενός προγράμματος υπολογιστή, εφόσον ο Καταναλωτής έχει καταστρέψει την αρχική του συσκευασία, την παράδοση εφημερίδων, περιοδικών παντός είδους ή την παράδοση ψηφιακού περιεχομένου εάν δεν έχει παραδοθεί σε απτό μέσο και έχει παραδοθεί με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Καταναλωτή πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης.

8.7. Για να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση, ο Καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα φόρμας που παρέχεται από τον Πωλητή, το οποίο αποτελεί παράρτημα των Όρων και Προϋποθέσεων. Η υπαναχώρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την αποστολή της φόρμας στη διεύθυνση e-mail του Πωλητή info@limoda.gr και η παραλαβή αυτής της φόρμας θα επιβεβαιωθεί άμεσα στον Καταναλωτή σε μορφή κειμένου.

8.8. Αμέσως μετά την υπαναχώρηση από τη Σύμβαση, ο Καταναλωτής θα αποστείλει ή θα παραδώσει στον Πωλητή τα εμπορεύματα που παρέλαβε από τον Πωλητή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το αργότερο εντός 14 ημερών μετά την υπαναχώρηση από τη Σύμβαση. Ο Καταναλωτής κατανοεί ότι το κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων επιβαρύνει τον Καταναλωτή. Ο Καταναλωτής θα επιστρέψει τα εμπορεύματα καθαρά, στην αρχική τους συσκευασία, με όλα τα εξαρτήματά τους και άθικτα. Εάν τα εμπορεύματα έχουν υποστεί ζημιά, ο Πωλητής δικαιούται να συμψηφίσει μονομερώς την αξίωση αποζημίωσης έναντι της αξίωσης του Καταναλωτή για επιστροφή της Τιμής σύμφωνα με το παρόν Άρθρο.

8.9. Εντός 14 ημερών από την ακύρωση, ο Πωλητής θα επιστρέψει στον Καταναλωτή όλα τα χρήματα που έλαβε από τον Καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένου του κόστους παράδοσης που αντιστοιχεί στη φθηνότερη προσφερόμενη μέθοδο. Ο Πωλητής δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα πριν ο Καταναλωτής παραδώσει τα εμπορεύματα στον Πωλητή ή αποδείξει ότι έχει στείλει τα εμπορεύματα στον Πωλητή. Ο Καταναλωτής συμφωνεί ότι τα χρήματα θα επιστραφούν με τον ίδιο τρόπο που παρασχέθηκαν.

8.10. Ο Καταναλωτής δικαιούται επίσης να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 5.9.

9. Προστασία προσωπικών δεδομένων

9.1. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του Αγοραστή - φυσικών προσώπων διέπεται από την Πράξη Νο. 101/2000 Συλλ., περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως τροποποιήθηκε.

9.2. Ο Αγοραστής συμφωνεί με την επεξεργασία των ακόλουθων προσωπικών δεδομένων: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, διεύθυνση IP (εφεξής “Προσωπικά Δεδομένα”).

9.3. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του Αγοραστή από τον Πωλητή είναι η εφαρμογή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης εμπορευμάτων και της πληρωμής, καθώς και της διατήρησης του λογαριασμού χρήστη και των αναγκών μάρκετινγκ του Πωλητή. Ωστόσο, η μη χορήγηση συγκατάθεσης στον πλήρη βαθμό που καθορίζεται δεν θα αποτελεί από μόνη της εμπόδιο για τη σύναψη της Σύμβασης.

9.4. Τα προσωπικά δεδομένα του Αγοραστή θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για αόριστο χρονικό διάστημα, είτε ηλεκτρονικά με αυτοματοποιημένα μέσα, είτε σε έντυπη μορφή με μη αυτοματοποιημένα μέσα.

9.5. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι υποχρεούται να παράσχει τα Προσωπικά του Δεδομένα σωστά και με ειλικρίνεια κατά την καταχώρηση ενός Λογαριασμού Χρήστη και κατά την υποβολή μιας Παραγγελίας. Ο Αγοραστής υποχρεούται να ενημερώνει τον Πωλητή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για οποιαδήποτε αλλαγή στα Προσωπικά του Δεδομένα.

9.6. Ο Πωλητής δικαιούται να αναθέσει την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του Αγοραστή σε τρίτους ως εκτελούντες την επεξεργασία. Ο Πωλητής δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα Προσωπικά Δεδομένα του Αγοραστή σε τρίτους χωρίς την άδεια του Αγοραστή, με εξαίρεση το πρόσωπο που παρέχει τη μεταφορά και την πληρωμή.

9.7. Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία για το άτομο του/της. Ο Πωλητής θα δικαιούται εύλογη αποζημίωση για την παροχή των επεξεργασμένων Προσωπικών Δεδομένων, η οποία δεν υπερβαίνει τα απαραίτητα έξοδα παροχής τους. Εάν ο Αγοραστής θεωρεί ότι τα Προσωπικά του Δεδομένα υποβάλλονται σε εσφαλμένη επεξεργασία ή κατά παράβαση της προστασίας της ιδιωτικής και προσωπικής του ζωής ή κατά παράβαση του νόμου, ιδίως εάν είναι ανακριβή σε σχέση με τον σκοπό της επεξεργασίας τους, ο Αγοραστής δικαιούται να ζητήσει εξηγήσεις από τον Πωλητή ή τον εκτελούντα την επεξεργασία που έχει εξουσιοδοτηθεί κατά την έννοια του Άρθρου 9.6 όσον αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Ο Αγοραστής δικαιούται επίσης να ζητήσει από τον Πωλητή ή τον εκτελούντα την επεξεργασία να διορθώσουν την ελαττωματική κατάσταση. 

9.8. Ο Αγοραστής δικαιούται να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Αποστολή μηνυμάτων εμπορικού χαρακτήρα και αποθήκευση cookies

9.9. Εκτός εάν ο Αγοραστής εκφράσει αντίθετη βούληση κατά την παραγγελία, θεωρείται ότι συμφωνεί να λαμβάνει μηνύματα εμπορικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες, τα εμπορεύματα ή το εργοστάσιο του Πωλητή. Ο Αγοραστής δικαιούται να αποσύρει τη συγκατάθεση αυτή ανά πάσα στιγμή, εγγράφως στην έδρα του Πωλητή ή μέσω του συνδέσμου που παρέχεται στο τέλος της εμπορικής επικοινωνίας.

9.10. Σύμφωνα με τις διατάξεις του § 89 παράγραφος 3 της Πράξης Νο. 127/2005 Συλλ., σχετικά με τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, όπως τροποποιήθηκε, ο Πάροχος δια του παρόντος ενημερώνει τον Χρήστη ότι επεξεργάζεται τα cookies του Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των «επίμονων cookies» , και ο Χρήστης συναινεί σε αυτό. Η συγκατάθεση χορηγείται για περίοδο 10 ετών.

9.11. Ο Αγοραστής δικαιούται να αποσύρει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή και να απενεργοποιήσει την αποθήκευση cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματός του περιήγησης στο διαδίκτυο.

9.12. Ο Πάροχος επεξεργάζεται τα cookies του Χρήστη προκειμένου να βελτιώσει τον Ιστότοπο, για την εξατομίκευση του περιεχομένου και των διαφημίσεων και για την παροχή χαρακτηριστικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την ανάλυση της επισκεψιμότητας.

10. Ηλεκτρονικό αρχείο πωλήσεων

10.1. “Σύμφωνα με την Πράξη περί Αρχείων Πωλήσεων, ο πωλητής υποχρεούται να εκδώσει απόδειξη στον αγοραστή. Παράλληλα, είναι υποχρεωμένος να καταχωρεί ηλεκτρονικά τις πωλήσεις που έλαβε στις φορολογικές υπηρεσίες· σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, κατόπιν εντός 48 ωρών το αργότερο.”

11. Τελικές διατάξεις

11.1. Οι νομικές σχέσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή διέπονται από το τσεχικό δίκαιο, ιδίως από τον Αστικό Κώδικα.

11.2.  Ο Πωλητής δεν δεσμεύεται από ή δεν συμμορφώνεται οικειοθελώς με οποιονδήποτε κώδικα δεοντολογίας κατά την έννοια του Τμήματος 1826(1)(e) του Αστικού Κώδικα.

11.3. Σε περίπτωση Εγγραφής Χρήστη, πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων του § 1752 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα και ο Πωλητής δικαιούται να αλλάξει μονομερώς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ισχύος της προηγούμενης έκδοσης των Όρων και Προϋποθέσεων. Η αλλαγή θα κοινοποιείται στον Χρήστη μέσω του Ιστοτόπου ή/και μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Χρήστη που εισάγεται στη βάση δεδομένων του Ιστοτόπου. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να απορρίψει τις αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις εντός 3 εργάσιμων ημερών από την πρώτη σύνδεση στον λογαριασμό Χρήστη μετά την ειδοποίηση της αλλαγής στους Όρους και Προϋποθέσεις (εάν παραδοθεί μέσω του Ιστοτόπου) ή από την παράδοση του e-mail στα εισερχόμενα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Χρήστη (εάν παραδοθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και να τερματίσει την υποχρέωση για τον λόγο αυτό εντός προθεσμίας προειδοποίησης 3 ημερών, χρονική περίοδο για την οποία τα μέρη συμφωνούν ότι επαρκεί για την εξασφάλιση παρόμοιας απόδοσης από άλλον προμηθευτή.

11.4. Στοιχεία επικοινωνίας του Πωλητή: διεύθυνση παράδοσης next SALE s.r.o., Poštovní 244, 739 61 Třinec (okr. Frýdek-Místek), διεύθυνση e-mail info@limoda.gr, τηλέφωνο +420 775 225 635.

11.5.Σε περίπτωση διένεξης με τον Πωλητή, ο Καταναλωτής δικαιούται να επικοινωνήσει με την Τσεχική Επιθεώρηση Εμπορίου (Τμήμα ADR), με έδρα το Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, ID No.: 000 20 869, με μια πρόταση για την έναρξη εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Οι λεπτομέρειες της αίτησης, η περιγραφή της διαδικασίας και άλλες πληροφορίες σχετικά με την εξωδικαστική επίλυση διαφορών είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο www.coi.cz

11.6. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ από 15.11.2019.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ)

Ενημερωτικό δελτίο

Θέλετε 10% ΕΚΠΤΩΣΗ στην πρώτη σας αγορά; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο.